STATUT NADAČNÍHO FONDU DRUHÁ ŠANCE
podle § 4 zákona číslo 227/1997 Sb.Ing. Jozef KOBZA, narozen 20.4.1958, trvale býtem v Praze 4 - Chodov, Leopoldova 2041/28
Ladislav VESELÁK, narozen 6.12.1974, trvale býtem Kutná Hora, Na studních 70
(dále jen "zřizovatelé")

      zřídili nadační listinou ze dne 1.května 2006 nadační fond s názvem "DRUHÁ ŠANCE" - nadační fond je zřízen za účelem pomoci lidem postiženým myšlenkami na sebevraždu s cílem snížení počtu sebevražd v České republice, ve státech Evropské unie
a následně v celosvětovém měřítku, a to rozvíjením nezávislých projektů a aktivit s jejich propagací.     Dne 31.května 2006 byl tento nadační fond zapsán do nadačního rejstříku u Městského soudu v Praze, Slezská 9, pod identifikačním číslem 27563324.

Správní rada nadačního fondu za účelem úpravy právních poměrů nadace podle § 4 zákona č.227/1997 Sb.; výdává tento statut:
I. Úvodní ustanovení

1. Název nadačního fondu: "DRUHÁ ŠANCE"

2. Sídlo nadace: Praha 4 - Roztyly, Hvožďanská 3

3. Právní poměry nadačního fondu:
Nadační fond je právnickou osobou; jejíž právní poměry se řídí zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích, nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, dalšími obecně závaznými právními předpisy, nadační listinou a tímto statutem.

4. Cíl nadačního fondu:
Cílem nadačního fondu je pomoc lidem stižených mýšlenkou na sebevraždu v České republice, Evropské unii a následně v celosvětovém měřítku za účelem snižování počtu sebevražd.
Rozvíjet nezávislé projekty a aktivity s následnou propagací těchto aktivit se zaměřením snížit počty sebevražd lidí.

5. Činnost nadačního fondu:
   Ke splnění uvedeného účelu bude nadační fond především:
   a) získávat finanční prostředky na svoji činnost k účelu, pro který byl fond zřízen a tyto soustřeďovat na svém účtu;
   b) iniciovat, organizovat a finančně zajišťovat nezávislé projekty a aktivity, finančně podporovat jejich rozvoj a propagaci;
   c) spolupracovat se státními i nestátními institucemi, především v oblasti sociologie, psychologie a psychiatrie;
   d) organizačně a finančně zajišťovat provoz nezávislého centra "DRUHÁ ŠANCE“;
   e) organizačně a finančně se podílet na vydávání nezávislých novin a propagačních materiálů;
   f) vytvářet WWW stránky s následnou problematikou a prevencí
   g) spolupracovat se zahraničními státními i nestátními institucemi ke snížení sebevražd lidí v jiných státech

6. Členové nadačního fondu:
   a) členové nadačního fondu jsou občané, kteří spolupracují s nadačním fondem při jeho činnosti, souhlasí s jeho statutem
       a zaváží se platit roční příspěvek nejméně 100,- Kč na jeho činnost;
   b) o přijetí člena rozhoduje správní rada nadačního fondu;
   c) seznam členů nadačního fondu vede pověřený člen správní rady nadačního fondu.II. Majetek nadačního fondu


1. Zdroje nadačního fondu:
   Prostředky pro zjištění své činnosti a k realizaci svého cíle, tak jak je shora uvedeno, bude nadačního fondu získávat především
   z těchto zdrojů:
   a) dary právnických a fyzických osob věnované nadačnímu fondu;
   b) příjmy z hospodaření s majetkem nadačního fondu;
   c) příspěvky zřizovatelů a aktivistů nadačního fondu;
   d) příjmy z případného programu nadačního fondu.

2. Používání prostředků nadačního fondu:
   Prostředky nadačního fondu je možno použít výhradně k realizaci jeho cíle, který je uveden v článku 5, a to především na:
   a) finanční podporu, příspěvky a zajištěení činnosti, která je uvedena v článku 6
   b) odměny poskytované fyzickým i právnickým osobám za práci a služby vykonané pro nadaci na základě objednávky
       nebo smlouvy.

Příspěvky budou poskytovány výhradně na podporu snížení počtu sebevražd a projekty nekomerčního charakteru,
v souladu s plánem a pravidly, která pro každý kalendářní rok stanoví správní rada nadačního fondu.


III. Orgány nadačního fondu


1. Správní rada nadačního fondu:

   1.1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu. Řídí jeho činnost, spravuje její majetek a rozhoduje o všech
          záležitostech nadačního fondu.

   1.2. Do výlučné působnosti správní radý patří:
         a) výdání statutu nadačního fondu a rozhodování o jeho případných změnách;
         b) schvalování rozpočtu nadačního fondu a jeho změn;
         c) schvalování výroční zprávý o činnosti a hospodaření (dále jen "výroční zpráva") a roční účetní uzávěrky;
         d) volení nových členů správní a dozorčí radý nadačního fondu, nestanoví-li nadační listina jinak;
         e) rozhodování o odvolání člena správní nebo dozorčí radý nadačního fondu, v případě,
             že přestane splňovat podmínky pro členství nebo funkce;
         f) rozhodování o sloučení;
         g) stanovování výše odměn za výkon funkce člena správní a dozorčí radý nadačního fondu;
         h) rozhodování o zvýšení jmění nadačního fondu.

   1.3. Správní rada nadačního fondu má tři členy a první správní rada nadačního fondu je tvořena jejími zřizovateli
          a MUDr. Jana ŠPLÍCHALOVÁ, narozena 18.4.1948, trvale býtem Praha 4 - Lhotka, Slepá II 458/28.

   1.4. Správní rada nadačního fondu je volena na tříleté funkční období, přičemž je možné opětovné zvolení za člena správní rady
          nadačního fondu.

   1.5. Členství ve správní radě zaniká:
         a) uplynutím funkčního období člena;
         b) úmrtím člena;
         c) odvoláním člena, v případě, že přestane splňovat podmínky členství nebo pokud závažným způsobem či opakovaně porušil
             zákon č. 227/1997 Sb., nadační listinu nebo tento statut nebo z jiných důvodů, jsou-li stanoveny v nadační listině;
         d) odstoupením člena.

   1.6. Pokud členovi správní rady nadačního fondu zanikne členství ve správní radě předtím než uplýne jeho funkční období,
          zvolí správní rada na takto uvolněné místo nového člena. Jeho funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční
          období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo.

   1.7. Předsedu správní radý volí její členové ze svého středu. Ten svolává a řídí jednání rady.

   1.8. K tomu, aby správní rada rozhodla je třeba souhlasu prosté většiny jejích členů. Hlasovací právo členů správní rady
          je při rozhodování rovné a při rovnosti hlasů rozhoduje hlas jejího předsedy.

2. Jednání jménem nadačního fondu:
Jménem nadačního fondu jednají společně dva členové správní rady. Podepisování za nadační fond se děje tak, že k napsanému nebo výtištěnému názvu nadačního fondu připojí dva členové správní rady své podpisy.

3. Dozorčí rada nadačního fondu:

   3.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadačního fondu a její činnost spočívá zejména:
         a) v dohledu nad činností, kterou nadace vyvíjí a zejména nad tím, zda je tato činnost v souladu s nadační listinou,
             statutem nadačního fondu a právními předpisy;
         b) v kontrole správnosti účetnictví vedeného nadačním fondem;
         c) v přezkoumávání roční účetní závěrky a výroční zprávy.

   3.2. Dále dozorčí rada:
         a) upozorňuje správní radu na nedostatký její činnosti a podává návrhy na jejich odstranění;
         b) dvakrát ročně podává správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.

   3.3. Každý člen dozorčí rady je oprávněn:
         a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů, které se týkají nadačního fondu;
         b) účastnit se jednání správní rady a pokud o to požádá, musí mu být uděleno slovo;
         c) pokud tak neučiní předseda správní rady, svolat mimořádné jednání správní rady v případě,
             ve kterém to vyžadují zájmy nadačního fondu.

   3.4. Člen dozorčí rady nemůže zároveň výkonávat funkci člena správní rady.

   3.5. Člen dozorčí rady nemůže být zároveň osobou, která je oprávněna jednat jako zástupce nadačního fondu.

   3.6. Dozorčí rada nadačního fondu má tři členy a první dozorčí radu nadačního fondu tvoří:
          Jana KOBZOVÁ, narozena 23.7.1963, trvale bytem Praha 4, Leopoldova 2041/28,
          Milena JIŘÍKOVÁ, narozena 19.6.1979, trvale bytem Praha 5, Machatého 689/3,
          Eliška VESELÁKOVÁ, narozena 18.12.1952, trvale bytem Louny, Husova 607.

4. Výroční zpráva:
Výroční zprávu za každý uplýnulý kalendářní rok nadační fond zpracovává vždy do 20. února následujícího kalendářního roku. Výroční zpráva musí obsahovat údaje uvedené v § 25 odst. 2 zákona č. 227/1997 Sb.

5. Účetnictví nadačního fondu:
Účetnictví vede nadační fond podle § 24 zákona č. 227/1997 Sb.IV. Přechodná a závěrečná ustanovení


1. Změna statutu nadačního fondu:
O změnách statutu nadačního fondu rozhoduje dvoutřetinovou většinou všech hlasů správní rada nadačního fondu.

2. Zrušení a zánik nadačního fondu:
Nadační fond se zrušuje:
   a) v případě dosažení účelu, pro nějž býl zřízen, a to dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o dosažení účelu nadačního
       fondu;
   b) v případě sloučení s jinou nadací nebo nadačním fondem rozhodnutím správní rady, a to dnem uvedeným ve smlouvě
       o sloučení;
   c) rozhodnutím soudu o zrušení nadačního fondu dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem nabýtí právní moci tohoto
       rozhodnutí;
   d) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

Likvidace nadace probíhá v souladu s § 9 zákona č. 227/1997 Sb.V Praze, dne 24.července 2006Ing. Jozef KOBZA                                            MUDr. Jana ŠPLÍCHALOVÁ                                                  Ladislav VESELÁK