Sponzorování nemá podobu daru v pravém slova smyslu - je založeno na určitém "obchodním" vztahu, kdy nezisková organizace poskytuje sponzorovi nějakou propagační či reklamní službu.

     Sponzorská smlouva je tedy svou podstatou nikoli darovací smlouvou, ale smlouvou o poskytnutí reklamní služby či smlouvou
o spolupráci podle obchodního zákoníku.

     Platba, kterou sponzor neziskové organizace poskytne, je pro něj nákladem na propagaci a reklamu - tedy nákladem daňově uznatelným, a sponzor jej může v plné výši odečíst od základu daně.

     Pro neziskovou organizaci však příjem ze sponzorského vztahu není osvobozen od daně z příjmu (přesáhne-li výši odečitatelné položky, zaplatí z něj nezisková organizace státu daň).